X
تبلیغات
رایتل

پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc

جمعه 14 آبان 1395 ساعت 22:44
پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc
در این پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc پرداخته شده است
پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 64 صفحه

چکیده:
یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.
موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند & دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می توانیم با قاطعیت اذعان نمائیمکه یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است .&
علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 براساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود :
& آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرحداده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟&
در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت & دولت& برخوردار نیست اجازه می دهد در دادرسی مشارکت کند.
دیوان بعد از جمع آوری لوایح ارسالی از سوی دولت ها، در زمان مقرر بررسی درخواست مجمع عمومی سازمان ملل را آغاز کرد. در جلسات دیوان، نمایندگان چند کشور دلایل و اسناد خود دال بر غیرقانونی بودن اقدام اسرائیل در احداث دیوار حایل را بطور شفاهی بیان کردند و از دادگاه لاهه خواستند، نظر مشورتی خود را درباره دیوار ابراز دارد.
دیوان پس از طرح سابقه موضوع، در ابتدا به مساله صلاحیت خود در صدور رای مشورتی می پردازد، و بعد از احراز صلاحیت خود و رد ایرادات وارده از سوی رژیم اسرائیل، به ویژه در پاسخ به این ایراد آن رژیم، مبنی بربی فایده بودن صدور رای مشورتی، اعلام می دارد که : نظر مشورتی به منظور روشن شدن جنبه های حقوقی یک مساله که برای فعالیت های یک رکن یا سازمان ضروری است صادر می گردد. چنانکه در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای اظهار می دارد که این به عهده دیوان نیست که تصمیم بگیرد که آیا مجمع برای انجام وظایف خود به یک نظر مشورتی احتیاج دارد یا خیر. مجمع عمومی حق تصمیم گیری در مورد مفید بودن نظر درخواستی با در نظر گرفتن نیازهای خود را دارا می باشد.
آنگاه دیوان اصول و قواعد حقوقی حاکم بر موضوعرا مورد بررسی قرار می دهد، و اعلام می دارد که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بین المللی یعنی حقوق بینالمللی بشر دوستانه و حقوق بشر قرار دارد، و نیز به منزله نادیده گرفتن منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعدد شورای امنیت و مجمع عمومی تلقی می شود. لذا ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین در تضاد آشکار با قواعد و اصول مسلم حقوق بین الملل و حقوق بنیادین ساکنان این مناطق بوده و هیچ توجیهی برای احداث دیوار که پیامدها و نتایج سویی را در پی خواهد داشت، قابل پذیرش نمی باشد.
آنگاه دیوان بعد از بررسی آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین، نتیجه گیری می کند که :
اولاً : ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین مغایر حقوقی بین الملل است.
ثانیاً : اسرائیل مکلف به خاتمه بخشیدن به نقض های حقوق بین الملل است، و بایستی بناهای ساخته شده در این سرزمین را تخریب نموده و مکلف به جبران خسارت وارده ناشی از ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین است.
ثالثاً : کلیه دولت ها وظیفه دارند که احداث دیوار را به رسمیت نشناسند و هیچگونه کمک و مساعدتی به حفظ وضعیت ایجاد شده بواسطه این ساخت و ساز ننماید.
رابعاً : از سازمان ملل متحد خصوصاً مجمع عمومی و شورای امنیت می خواهد که باتوجه به نظر مشورتی داده شده تدابیر جدیدی را برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و نظام حاکم بر آن اتخاذ نمایند.

فهرست مطالب:
چکیده
بخش اول : کلیات
ساخت دیوار حائلی
واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل
تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی
صلاحیت مشورتی دیوان
آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان
مواضع حقوقی طرفین ذینفع
بخش دوم : بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری
مبحث اول : صلاحیت دیوان
صلاحیت دیوان
تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان
مبحث دوم : قسمت بررسی وقایع رای
سابقه تاریخی موضوع
شرح ساخت دیوار
مبحث سوم : قسمت ماهوی رای
بند اول : استنادات رای
منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی
حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)
مقررات مربوط به حقوق بشر
بند دوم : نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل
ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت
ساخت دیوار و حقوق بشر
ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه

منابع و مأخذ:
 1. اسدالهی، مسعود، دیوار حایل، اهداف، چالش ها و چشم انداز آینده، فصلنامه، نهضت، شماره 20، 1383.
 2. بلدسو، رابرت، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه بهمن آقایی، تهران، گنج دانش، 1375.
 3. خالوزاده، سعید، ایجاد دیوار حایل توسط اسرائیل و مواضع اتحادیه اروپائی، سازمان ملل متحد و دیوان دادگستری لاهه، نشریه گزیده تحولات جهان، شماره 28، شهریور 1383.
 4. روزنامه مردم سالاری 7/12/82، دیوار حایل فاجعه سوم تاریخ فلسطین.
 5. روزنامه اطلاعات 27 دیماه 1382 دیوار حایل از شارون تا شارون.
 6. شریفی طراز کوهی، حسین، قواعد آمده و نظم حقوقی بین المللی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1375.
 7. صفا تاج، مجید، ماجرای فلسطین اشغالی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1385.
 8. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، بررسی نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با آثار حقوقی ساخت دیوار حایل در سرزمین های فلسطین اشغالی، فصلنامهحقوقی گواه دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 4 و5، سال 1384.
 9. طالقانی، حسین و مرادی، سیرا...، خلاصه نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین، شهر کرد، دانشگاه شهر کرد مهر 1383.
 10. علی بابایی، مجتبی، ساخت دیوار و قواعد حقوق بین المللی، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال یازدهم، شماره 3و4، پاییز و زمستان 1383.
 11. فیوضی، رضا، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1379
 12. موسی زاده، رضا، نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، مهر 1383.
 13. موسی زاده، رضا، سازمان های بین المللی، تهران، نشر میزان، 1382.
 14. میرعباسی، سیدباقر و سادات میدانی، سید حسین، دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل، تهران، انتشارات جنگل، 1384.
 15. میرعباسی، سیدباقر، حقوق بین المللی عمومی (جلد دوم)، تهران، نشر میدان، 1385.
 16. نشریه پیام فلسطین، دیماه 1382، دیوار حایل پیامدها و تهدیدها.

          نوع فایل: word قابل ویرایش 64 صفحه   چکیده: یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای ...

پروژه


جهت


اخذ


مدرک


حقوق


کارشناسی


پایان


دوره


پروژه


تحلیل


حقوقی


رای


مشورتی


دیوان


دادگستری


بین


المللی


در


مورد


ساخت


دیوار


حائل


در


سرزمین


های


اشغ

تحلیل گنبد مسجد ایاصوفیه ترکیه - هنر و معماری - word

سه‌شنبه 11 آبان 1395 ساعت 12:58
تحلیل گنبد مسجد ایاصوفیه ترکیه - هنر و معماری - word
دانلود مقاله تحلیل گنبد مسجد ایاصوفیه ترکیه برای رشته هنر و معماری دارای 20 صفحه در قالب فایل word
تحلیل گنبد مسجد ایاصوفیه ترکیه - هنر و معماری - word تحلیل گنبد مسجد ایاصوفیه ترکیه برای رشته هنر و معماری دارای 20 صفحه در قالب فایل word
در قرن نهم هجری (قرن پانزدهم میلادی یا آغاز دوران رونسانس اروپا)، اسلام با گسترش خود رو به سمت شمال تا سرزمین های جنوبی روسیه، در آسیای صغیر (آناتولی یا ترکیه امروزی)پایگاهی معتبر یافت. با فتح قسطنطنیه (استانبول) به دست سلطان احمد دوم معروف به& فاتح& و روی کار آمدن سلسله ی عثمانیان در سال ۸۵۷ هـ . ق، هنر و سبک معماری دوره ی عثمانی شکل گرفت.
مساجد ترکیه به ویژه مساجد جامع عثمانی در استانبل (پایتخت مرکزی دولت عثمانی) پایه کار خود را بر موازین معماری “بیزانس& منطبق ساختند.از بنا های معروف این دوران می توان مسجد “سلیمانیه& و “مسجد سلیمیه& را نام برد.
پس از گسترش اسلام به آسیای صغیر، این منطقه تا قرن هفتم و هشتم هجری زیر سلطه ی حاکمان سلجوقی بوده بنابراین اولین بناهای اسلامی احداث شده رنگ و بوی معماری اسلامی ایران را دارند. پس از سلجوقیان، عثمانیان مسلمان حکومت را در دست گرفتند و در قرن نهم هجری به یک قدرت رعب انگیز بدل شدند. حاکمیت عثمانیان نقطه ی اوجی برای هنر اسلامی این منطقه بخصوص در معماری بوده و محققاً می توان عنوان نمود که مساجد ترکیه در ردیف زیباترین مساجد جهان قرار دارند.
ویژگی های مکتب عثمانی:
 • گنبد خانه ی مرکزی وسیع و فراخ
 • شبستان ها در طرفین گنبدخانه
 • توجه به نمای بیرون بنا (نمای بیرونی پر ابهت)
 • گنبد مرکزی و نیم گنبدها فرعی ممتعدد
 • استفاده از طاق های پلکانی
 • مصالح اولیه سنگ
 • استفاده از مناره ها در چهار سوی بنا به شیوه ای بیزانسی

تحلیل گنبد مسجد ایاصوفیه ترکیه برای رشته هنر و معماری دارای 20 صفحه در قالب فایل word   در قرن نهم هجری (قرن پانزدهم میلادی یا آغاز دوران رونسانس اروپا)، اسلام با گسترش خود رو به سمت شمال تا سرزمین های جنوبی روسیه، در آسیای صغیر (آناتولی یا ترکیه امروزی)پایگاهی معتبر یافت. با فتح قسطنطنیه (استانبول) به دست سلطان احمد دوم معروف به”فاتح”و روی کار آمدن سلسله ی عثمانیان در ...

دانلود


مقاله


تحلیل


گنبد


ایاصوفیه


صوفیه


ترکیه


هنر


طراحی


معماری


مکتب


word

دانلود پاورپوینت تحلیل موزه ی آتلانتا

شنبه 8 آبان 1395 ساعت 18:40
دانلود پاورپوینت تحلیل موزه ی آتلانتا
دانلود پاورپوینت تحلیل موزه ی آتلانتا,دانلود رایگان پاورپوینت نقد و بررسی موزه ی آتلانتا,دانولد رایگان پاورپوینت تحلی معماری موزه ی آتلانت
دانلود پاورپوینت تحلیل موزه ی آتلانتا این پاورپوینت در 55 اسلاید تنظیم و گرداوری شده.در 55 اسلاید کاملی که در مورد پلان و نحوهی طراحی و کانست و ایده و چگونگی خلق این فرم زیبا و همنینطور توضیح بخش های مختلف این بنا از نظر کارایی و نحوه ی عملکرد و غیره توضیحات کامل رو داده.بهتون توصیه میکنم حتما دانلود کنید ی پاورپوینت بسیار عالی ایه که بصورت تصویری توضیح میده

این پاورپوینت در 55 اسلاید تنظیم و گرداوری شده.در 55 اسلاید کاملی که در مورد پلان و نحوهی طراحی و کانست و ایده و چگونگی خلق این فرم زیبا و همنینطور توضیح بخش های مختلف این بنا از نظر کارایی و نحوه ی عملکرد و غیره توضیحات کامل رو داده.بهتون توصیه میکنم حتما دانلود کنید ی پاورپوینت بسیار عالی ایه که بصورت تصویری توضیح میده ...

دانلود


رایگان


پاورپوینت


تحلیل


موزه


نقد موزه


بررسی موزه


موزه آتلانتا

دانلود پایان نامه تحلیل و طراحی فضاهای شهری چهارراه ولی عصر تهران با تخفیف ویژه

شنبه 8 آبان 1395 ساعت 16:56
دانلود پایان نامه تحلیل و طراحی فضاهای شهری چهارراه ولی عصر تهران با تخفیف ویژه
دانلود پایان نامه تحلیل و طراحی فضاهای شهری چهارراه ولی عصر تهران با تخفیف ویژه
دانلود پایان نامه تحلیل و طراحی فضاهای شهری چهارراه ولی عصر تهران با تخفیف ویژه عنوان :دانلود پایان نامه تحلیل و طراحی فضاهای شهری چهارراه ولی عصر تهران با تخفیف ویژه
فرمت : PDF با امکان کپی برداری در ورد(COPY &Paste)
تعداد صفحات: 195صفحه قابل کپی برداری

این محصول بعد از چارچوب تحقیق و مبانی نظری به بررسی وضعیت ۴راه ولیعصر پرداخته است و سپس به تحلیل وضعیت آن و ارائه پیشنهادات و طرح های نهایی پرداخته شده و طرح های ۳بعدی از وضع پیشنهادی آن ارائه شده است. پروژه ای کامل در زمینه تحلیل و طرحی فضاهای شهری که می تواند مورد استفاده شهرسازان و معماران عزیز قرار بگیرد.
موضوع فضای شهری از جمله مباحث پر جاذبه ای است که بسیاری از اندیشمندان مسایل شهری به آن توجه داشته اند.
موضوع تولید، تقویت و توسعه فضای شهری مناسب، فعال، پویا و زنده به عنوان یکی از اهداف راهبردی ارتقای کیفیت محیط در محیط های مصنوع شهری، همواره در صدر کار برنامه ریزان و طراحان شهری قرار دارد. اهمیت این موضوع اساساً به جهت نقش موثری است که این گونه فضاها در جامعه دارند و این مهم بارها از سوی بسیاری از دست اندرکاران مسائل شهری، اجتماعی و روانشناسی مانند گدس، کالن، لینچ، مامفورد، جیکوب و … مطرح شده است.
اما تجربه نشان می دهد به رغم توجه اندیشمندان و تأکیدهای آنان، تلاش برای ایجاد، احیا و تقویت فضای شهری عموماً با موفقیت همراه نبوده است.
فضای شهری یکی از عناصر ساخت فضایی شهر است که همراه با تاریخ یک ملت در ادوار مختلف به وجود می آید، شکل می گیرد و دگرگون می شود. این عنصر که فعالیت های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی همواره در آن جریان داشته، همیشه با قلب تاریخ شهر می تپیده و سرگذشت شهر را رقم می زده است. چون بیشتر فضاهای شهری باارزش به دوران گذشته تعلق دارد، بنابراین نباید گمان کرد که فضای شهری عنصری است قدیمی و شهر امروز بدان نیازی ندارد. گرفتگی و اندوه در زندگی شهری امروز نشان می دهد که باید به فعالیت و تحرک اجتماعی و فرهنگی در شهر توجه داشت.
شهروندان نیاز به فضایی برای برقراری تعاملات اجتماعی و گذران اوقات فراغت خود دارند و وجود چنین فضایی برای هر شهری لازم می باشد، ولی متأسفانه امروزه شهرهای ما با کمبود چنین فضاهایی مواجه اند.
تحقیق حاضر مربوط به بررسی چهارراه ولیعصر تهران می باشد که چه خصوصیاتی دارد و چگونه می تواند تبدیل به یک فضای شهری مناسب، پویا و زنده در شهر تهران شود. همچنین با توجه به موقعیت این چهارراه و پتانسیل آن برای تبدیل شدن به یک مرکز فرهنگی در شهر می توان با ارائه پیشنهادهایی در جهت تبدیل شدن به یک فضای شهری مناسب آن را به عنوان یک مرکز فرهنگی در شهر نیز معرفی نمود.
این تحقیق از ۴ بخش کلی تشکیل شده است:
در بخش اول چارچوب تحقیق بیان شده است که شامل بیان مسئله، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق، ضرورت تحقیق، انگیزه تحقیق، روش تحقیق و محدودیت ها و مشکلات تحقیق می باشد.
در بخش دوم مبانی نظری تحقیق بیان شده است که شامل نظریات نظریه پردازان و مفاهیم و توضیحاتی است که آشنایی با آن ها لازمه تحقیق حاضر می باشد.
در بخش سوم به بررسی وضع موجود چهارراه ولیعصر در ۶ قسمت بدین شرح پرداخته شده است:
 1. موقعیت چهارراه ولیعصر
 2. مطالعات تاریخچه
 3. مطالعات اجتماعی – اقتصادی
 4. مطالعات کاربری زمین
 5. مطالعات سیمای کالبدی – فضایی
 6. مطالعات تصویر ذهنی
در بخش چهارم به تحلیل وضع موجود چهارراه پرداخته شده است و نقاط قوت و ضعف موجود در هر بخش به همراه پتانسیل ها و تهدید ها در قالب جدول SWOT بیان شده است. سپس به ارائه پیشنهادها وراهکارهای لازم و طرح نهایی پرداخته شده است.
منابع تحقیق علاوه بر ذکر در متن در پایان کار نیز آورده شده اند. همچنین منبع عکس های استفاده شده در تحقیق که توسط محقق تهیه نشده اند، در زیر هر عکس ذکر شده است.

توجه : با تخفیف ویژه اورمیاباکس در قالب پی دی اف قابل COPY&PASTE
پس از انجام مراحل خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود تمامی مراحل را, تا دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ اگر نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و دوباره اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

              عنوان :دانلود پایان نامه تحلیل و طراحی فضاهای شهری چهارراه ولی عصر تهران با تخفیف ویژه فرمت : PDF با امکان کپی برداری در ورد(COPY &Paste) تعداد صفحات: 195صفحه قابل کپی برداری   این محصول بعد از چارچوب تحقیق و  مبانی نظری به بررسی وضعیت ۴راه ولیعصر پرداخته است و سپس به تحلیل وضعیت آن و ارائه پیشنهادات و طرح ه ...

دانلود


پایان نامه


تحلیل


طراحی


فضاهای شهری


چهارراه ولی عصر تهران


تخفیف ویژهدانلود پایان نامه تحلیل و طراحی فضاهای شهری چهارراه ولی عصر تهرا

تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها

شنبه 8 آبان 1395 ساعت 12:50
تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها
فروشگاه جامع مقالات ISI و آموزش نرم افزارها و جزوات کارشناسی ارشد مهندسی عمران ( گرایش های مهندسی زلزله و سازه و سایر گرایش های مرتبط )
تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها بهترین منابع درس تحلیل و طراحی غیر ارتجاعی سازه ها. حاوی 1 فایل به فرمت PDF می باشد و حاوی 2 فایل مرجع اصلی درس تحلیل و طراحی غیر ارتجاعی سازه ها ( M. bill Wong و Stuart ) و 1 فایل ترجمه کتاب Stuart، نوشته دکتر محمد رضا اصفهانی در قالب PDF می باشند.

بهترین منابع درس تحلیل و طراحی غیر ارتجاعی سازه ها . حاوی 1 فایل به فرمت PDF می باشد و حاوی 2 فایل مرجع اصلی درس تحلیل و طراحی غیر ارتجاعی سازه ها ( M. bill Wong و Stuart ) و 1 فایل ترجمه کتاب Stuart، نوشته دکتر محمد رضا اصفهانی در قالب PDF می باشند. ...

تحلیل


طراحی


غیر ارتجاعی

دانلود پاورپوینت تحلیل دانشکده معماری شهید بهشتی

شنبه 8 آبان 1395 ساعت 11:27
دانلود پاورپوینت تحلیل دانشکده معماری شهید بهشتی
تحلیل دانشکده معماری شهید بهشتی
دانلود پاورپوینت تحلیل دانشکده معماری شهید بهشتی تحلیل دانشکده معماری شهید بهشتی در 27 اسلاید کامل و قابل ویرایش می باشد.
تاریخچه
دانشکده معماری و شهرسازی در سال تحصیلی 39 ـ 1338 بعنوان دومین دانشکده دانشگاه ملی ایران شروع بکار نمود. از زمان تأسیس، فعالیت این دانشکده با پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری آغاز شد و در سال تحصیلی57- 1356 رشته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای نیز به رشته های دانشکده افزوده شد. از سال 1382 به جای دورة کارشناسی ارشد معماری پذیرش دانشجو تنها در دوره کارشناسی معماری صورت پذیرفت. البته دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری از دو سال بعد شروع به فعالیت نمود. این دانشکده از سال 1372 در دوره دکترای معماری و از سال 1384 نیز در دکترای رشته طراحی شهری دانشجو پذیرفته است. در حال حاضر با داشتن بیش از چهل سال سابقه از نظر قدمت دومین دانشکده معماری کشور محسوب می شود. در سال 1380 این دانشکده بعنوان اولین قطب معماری و شهرسازی کشور از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری معرفی شد..

               تحلیل دانشکده معماری شهید بهشتی در 27 اسلاید کامل و قابل ویرایش می باشد. تاریخچه دانشکده معماری و شهرسازی در سال تحصیلی 39 ـ 1338 بعنوان دومین دانشکده دانشگاه ملی ایران شروع بکار نمود. از زمان تأسیس، فعالیت این دانشکده با پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری آغاز شد و در سال تحصیلی57- 1356 رشته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و من ...

تحلیل


دانشکده


بهشتی


معماری


دانشگاه


بررسی


مطالعات


نمونه


طرح


طراحی


مطالعه


شهید

دانلود رایگان پاورپوینت مطالعات مجتمع مسکونی(مجتمع مسکونی اینترلیس؛ بهترین ساختمان 2015)

پنج‌شنبه 6 آبان 1395 ساعت 22:34
دانلود رایگان پاورپوینت مطالعات مجتمع مسکونی(مجتمع مسکونی اینترلیس؛ بهترین ساختمان 2015)
دانلود رایگان پاورپوینت مطالعات مجتمع مسکونی,دانلود رایگان پاورپوینت تحلیل مجتکع مسکونی اینترلیس
دانلود رایگان پاورپوینت مطالعات مجتمع مسکونی(مجتمع مسکونی اینترلیس؛ بهترین ساختمان 2015) این پاورپوینت در 77 اسلاید میباشد میباشد تماما و بطور کامل تمامی پلان ها برش و طرح و فرم و سایت پلان و ضوابط و استاندارد هایی که در این پروژه رعایت شده بطور کامل توضیح میدهد.حتما حتما دانلود کنید.
مجتمع مسکونی اینترلیس؛ بهترین ساختمان 2015
این پاورپوینت در 77 اسلاید میباشد میباشد تماما و بطور کامل تمامی پلان ها برش و طرح و فرم و سایت پلان و ضوابط و استاندارد هایی که در این پروژه رعایت شده بطور کامل  توضیح میدهد.حتما حتما دانلود کنید. مجتمع مسکونی اینترلیس؛ بهترین ساختمان 2015   <img src="http://uupload.ir/files/eg9z_ت ...

دانلود


رایگان


پاورپوینت


مطالعات


تحلیل


مجتمع مسکونی


معماری مجتمع مسکونی


ضوابط