دانلود نقشه زمین شناسی ورقه ماکو همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000

جمعه 5 آذر 1395 ساعت 12:10
دانلود نقشه زمین شناسی ورقه ماکو همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000
دانلود نقشه زمین شناسی ورقه ماکو همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000
دانلود نقشه زمین شناسی ورقه ماکو همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000 در اینجا نقشه زمین شناسی ورقه ماکو در مقیاس 1:100000 همراه با گزارش زمین شناسی ارئه شده است.
محققان به منظور سهولت در تفسیر زمین شناسی منطقه می توانند از قسمت گزارش ورقه که حاوی اطلاعات مفیدی در مورد شرایط جغرافیایی، چینه شناسی و سنگ شناسی و اطلاعات مفید در مورد نقشه زمین شناسی استفاده نمایند.


در اینجا نقشه زمین شناسی ورقه ماکو در مقیاس 1:100000 همراه با گزارش زمین شناسی ارئه شده است. محققان به منظور سهولت در تفسیر زمین شناسی منطقه می توانند از قسمت گزارش ورقه که حاوی اطلاعات مفیدی در مورد شرایط جغرافیایی، چینه شناسی و سنگ شناسی و اطلاعات مفید در مورد نقشه زمین شناسی استفاده نمایند.   ...

نقشه زمین شناسی


گزارش زمین شناسی ماکو


ورقه زمین شناسی


گزارش نقشه زمین شناسی ماکو